Ruimtelijke plannen

Om de dijk en haar omgeving goed te kennen, hebben we het uitgebreid laten onderzoeken. Dat deden we op verschillende thema's: natuur, mobiliteit, ruimtelijke plannen, bodem, niet-gesprongen explosieven en cultuurhistorie. De resultaten van deze onderzoeken staan op deze pagina.

Per onderzoek hebben we de belangrijkste bevindingen beschreven. Ook kun je afbeeldingen en kaarten bekijken uit deze onderzoeken. Mocht je onderzoeksrapporten helemaal willen lezen, dan kun je ze downloaden. In de reacties onderaaan kun je per onderzoek opmerkingen, vragen of toevoegingen kwijt. Want samen maken we het beeld compleet!

Dit onderzoek bestaat uit een inventarisatie van de huidige ruimtelijke plannen, beleid en voornemens langs de Waalbandijk. Hiermee wordt inzicht verkregen in de mogelijkheden en risico's met betrekking tot de mogelijke dijkversterkingsmaatregelen.

Voor de uitvoering van potentiële dijkversterkingsmaatregelen zijn de kaderstellend ruimtelijke plannen en beleid op zowel rijks-, provinciaal, regionaal als gemeentelijk niveau van belang. Eerst zijn de vigerende ruimtelijke plannen in beeld gebracht die mogelijk van invloed kunnen zijn op potentiële dijkversterkingsmaatregelen. Vervolgens komt het geldende beleid per niveau aan bod en zijn de toekomstige ontwikkelingen beschreven die voortkomen uit vigerende plannen en beleid.

Vigerende ruimtelijke plannen

Voor het grootste gedeelte van de planologisch relevante zone (de zone waarbinnen dijkversterkingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd) zijn dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen opgenomen waarbinnen dijkversterkingsmaatregelen zonder planologische procedure mogelijk zijn. Met name voor binnendijkse  dijkversterkingsmaatregelen (vanaf circa 25 meter tot 50 meter buiten de dijk) zijn geen  dubbelbestemmingen of gebiedsaanduidingen opgenomen waarbinnen dijkversterkingsmaatregelen mogelijk zijn. Voor maatregelen op deze locaties is een planologische procedure noodzakelijk. Binnendijks, met name bij de dorpskernen, leveren bestaande bouwmogelijkheden beperkingen op voor  dijkversterkingsmaatregelen. Buitendijks kunnen enkele bedrijfsbestemmingen een belemmering opleveren.

Vigerend beleid

Op grond van het Barro en de Beleidslijn grote rivieren zijn buitendijkse maatregelen  onder voorwaarden mogelijk. De voorwaarden hebben onder andere betrekking op de  waarborging van het veilig en doelmatig gebruik van de rivier, er mogen geen feitelijke belemmeringen ontstaan voor de vergroting van de afvoercapaciteit van de rivier en de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen dient zo gering mogelijk te zijn. Daarnaast geven de Visie WaalWeelde en de Structuurvisie Neder-Betuwe belangrijke aandachtspunten en mogelijke meekoppelkansen voor het ontwerp van de dijkversterking. Belangrijk is dat de thema’s en onderwerpen uit de visies niet als  afzonderlijk worden benaderd maar integraal, in samenhang met elkaar. Hierdoor kunnen de aanwezige kansen zoveel worden mogelijk benut.


Toekomstige ontwikkelingen

Voor het traject van de dijkversterking van de Waalbandijk in Neder-Betuwe staan  verschillende ontwikkelingen op de planning of zijn aangedragen door verschillende partijen. In de planvorming dient rekening te  worden gehouden met deze ontwikkelingen:

  • Bedrijventerrein Tiel-Oost;
  • Weg onderlangs, Waalwaard, Dodewaard;
  • IJzendoorn-West;
  • Bedrijventerrein IJzendoorn;
  • De Heuning-Oost;
  • Ochten-Zuidoost;
  • Veerhaven Ochten;
  • Gouveneurspolder Ochten en Willemspolder IJzendoorn;
  • Kerncentrale Dodewaard.

Via de link hieronder kunt u het gehele onderzoek lezen.

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Waarom dit platform?

Via dit platform nodigen we jou uit om mee te doen en te denken over de Dijkversterking Waalbandijk Neder-Betuwe. Op dit platform vind je nu en straks onze onderzoeken, plannen, ideeën en ontwerpen.

 

Wij willen graag iedereen betrekken die aan de dijk woont, werkt of recreëert. Alles waar we mee bezig zijn, leggen we aan je voor via dit platform. Zo maken we met elkaar het beste plan!

Hulp bij platform

Jouw profiel wijzigen, jouw privacy instellingen wijzigen, of e-mailupdates ontvangen? Hier lees je hoe.